GMP

   GMP : Good Manufacturing Practices คือ มาตรฐานรองรับเพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมทั้ง ได้นำ GMP มาบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้วกับผลิตภัณฑ์อาหารและยา ซึ่งการกำกับดูแลกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP สากลจำเป็นต้องมีการตรวจประเมินโดยหน่วยตรวจรับรอง ที่มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือยอมรับในระดับนานาชาติ ประกอบกับในยุคปัจจุบันเป็นยุคของการแข่งขันทางการค้าแบบไร้พรมแดน ซึ่ง คุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ถูกจัดเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ตัดสินการนำเข้าและส่งออกสินค้า ดังนั้น อย.จึงได้นำระบบคุณภาพ (Quality System) มาใช้กับหน่วยตรวจ GMP เพื่อเป็นการประกันว่าการตรวจประเมิน GMP จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีมาตรฐานการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งให้การปฏิบัติงานเป็นที่เชื่อถือและยอมรับของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ โดย อย.ตั้งเป้าหมายให้หน่วยตรวจ GMP ผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกผลิตภัณฑ์มีระบบ คุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC Guide 62 ภายในปี 2550 ซึ่งขณะนี้ หน่วยตรวจ GMP แต่ละผลิตภัณฑ์ได้เร่งพัฒนาระบบ คุณภาพอย่างรวดเร็ว และมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาความเชี่ยวชาญของผู้ตรวจและการจัดทำเอกสาร ระบบคุณภาพ สำหรับให้การรับรองตามมาตรฐานของสาขาผลิตภัณฑ์นั้น ๆ
ข้อกำหนด GMP สุขสักษณะทั่วไป
มีอยู่ 6 ข้อกำหนด ดังนี้
1. สถานที่ตั้งและอาคารผลิต
2. เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต
3. การควบคุมการบวนการผลิต
4. การสุขาภิบาล
5. การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด
6. บุคลากรและสุขลักษณะ
      ในแต่ละข้อกำหมดมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้ผลิตมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อน อันตรายทั้งทางด้านจุลินทรี เคมี และกายภาพลงสู่ผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจมาจากสิ่งแวดล้อม ตัวอาคาร เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนการผลิต รวมถึงการจัดการในด้านสุขอนามัยทั้งในส่วนของความสะอาด การบำรุงรักษา และผู้ปฎิบัติงาน
Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน อาหารและเครื่องดื่ม คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s