สวัสดีชาวโลก – -‘

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

โฆษณา
โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | 1 ความเห็น

GMP

   GMP : Good Manufacturing Practices คือ มาตรฐานรองรับเพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมทั้ง ได้นำ GMP มาบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้วกับผลิตภัณฑ์อาหารและยา ซึ่งการกำกับดูแลกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP สากลจำเป็นต้องมีการตรวจประเมินโดยหน่วยตรวจรับรอง ที่มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือยอมรับในระดับนานาชาติ ประกอบกับในยุคปัจจุบันเป็นยุคของการแข่งขันทางการค้าแบบไร้พรมแดน ซึ่ง คุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ถูกจัดเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ตัดสินการนำเข้าและส่งออกสินค้า ดังนั้น อย.จึงได้นำระบบคุณภาพ (Quality System) มาใช้กับหน่วยตรวจ GMP เพื่อเป็นการประกันว่าการตรวจประเมิน GMP จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีมาตรฐานการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งให้การปฏิบัติงานเป็นที่เชื่อถือและยอมรับของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ โดย อย.ตั้งเป้าหมายให้หน่วยตรวจ GMP ผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกผลิตภัณฑ์มีระบบ คุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC Guide 62 ภายในปี 2550 ซึ่งขณะนี้ หน่วยตรวจ GMP แต่ละผลิตภัณฑ์ได้เร่งพัฒนาระบบ คุณภาพอย่างรวดเร็ว และมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาความเชี่ยวชาญของผู้ตรวจและการจัดทำเอกสาร ระบบคุณภาพ สำหรับให้การรับรองตามมาตรฐานของสาขาผลิตภัณฑ์นั้น ๆ
ข้อกำหนด GMP สุขสักษณะทั่วไป
มีอยู่ 6 ข้อกำหนด ดังนี้
1. สถานที่ตั้งและอาคารผลิต
2. เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต
3. การควบคุมการบวนการผลิต
4. การสุขาภิบาล
5. การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด
6. บุคลากรและสุขลักษณะ
      ในแต่ละข้อกำหมดมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้ผลิตมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อน อันตรายทั้งทางด้านจุลินทรี เคมี และกายภาพลงสู่ผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจมาจากสิ่งแวดล้อม ตัวอาคาร เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนการผลิต รวมถึงการจัดการในด้านสุขอนามัยทั้งในส่วนของความสะอาด การบำรุงรักษา และผู้ปฎิบัติงาน
โพสท์ใน อาหารและเครื่องดื่ม | ใส่ความเห็น

Cookies

Cookies คือ ไฟล์ข้อมูลที่ทาง website ต่าง ๆ สร้างขึ้นมาในเครื่อง Computer ของผู้เรียกชมเว็บไซต์นั้น ๆ โดยคุกกี้จะมีวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล ตรวจสอบ จากผู้ที่เรียกใช้งานเว็บไซต์นั้น โดยไฟล์คุกกี้จะมีลักษณะเป็น Text File ในการเก็บข้อมูลต่าง ๆ cookie คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่สคริปต์สามารถนำมาเก็บไว้บนเครื่องผู้ใช้ฝั่งไคลเอ็นต์ได้ cookie มีประโยชน์มาก โดยเมื่อผู้ใช้กลับมาใช้งานที่เว็ปเพจหน้านั้นอีกครั้ง จะสามารถดึงข้อมูลบนเครื่องผู้ใช้มาใช้งานได้

โพสท์ใน คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต | ใส่ความเห็น

เครื่องมือคุณภาพ 7ชนิด (7 QC Tools )

เครื่องมือคุณภาพ 7ชนิด ( 7 QC Tools ) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพในกระบวนการทำงาน ซึ่งช่วยศึกษาสภาพทั่วไปของปัญหา การเลือกปัญหา การสำรวจสภาพปัจจุบันของปัญหา การค้นหาและวิเคราะห์สาเหตุแห่งปัญหา ที่แท้จริงเพื่อการแก้ไขได้ถูกต้องตลอดจนช่วยในการจัดทำมาตรฐานและควบคุมติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
•  แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet)
•  แผนผังพาเรโต (Pareto Diagram)
•  กราฟ (Graph)
•  แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause & Effect Diagram)
•  แผนผังการกระจาย (Scatter Diagram)
•  แผนภูมิควบคุม (Control Chart)
•  ฮิสโตแกรม (Histogram)

โพสท์ใน องค์กร | 1 ความเห็น

กระบวนการจัดการความรู้

กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Manamegent Process)
      หมายถึง กระบวนการในการสรรหา หรือกำหนดองค์ความรู้ เพื่อ
จัดเก็บ ถ่ายทอด และแบ่งปันเพื่อก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในองค์กร ซึ่ง
ประกอบไปด้วย  1.การกำหนดองค์ความรู้ (Define)
     2.การสร้างและถ่ายโอนความรู้ (Create)
     3.การแสวงหาและจัดเก็บองค์ความรู้ (Capture)
     4.การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนรู้ (Share)
     5.การใช้ความรู้ (Use)
โพสท์ใน องค์กร | ใส่ความเห็น

Fish Bone ผังก้างปลา

วิธีการสร้างแผนผังสาเหตุและผลหรือผังก้างปลา
       สิ่งสำคัญในการสร้างแผนผัง คือ ต้องทำเป็นทีม โดยใช้ 6 ขั้นตอนดังนี้

1. กำหนดประโยคปัญหาที่หัวปลา  

2. กำหนดกลุ่มปัจจัยที่จะทำให้เกิดปัญหานั้นๆ
3.
ระดมสมองเพื่อหาสาเหตุในแต่ละปัจจัย 
4. หาสาเหตุหลักของปัญหา
5. จัดลำดับความสำคัญของสาเหตุ 
6. ใช้แนวทางการปรับปรุงที่จำเป็น

โพสท์ใน องค์กร | ใส่ความเห็น

หลักการบริหารด้วย 4M

หลักบริหาร 4M   คือ 
Man = การบริหารกำลังคน  จะใช้คนอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกับงานให้มากที่สุด
Money = การบริหารเงิน จะจัดสรรคเงินอย่างไรให้ใช้จ่ายต้นทุนน้อยที่สุดและให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
Materials = การบริหารวัสดุในการดำเนินงาน ว่าจะทำอย่างไร้ให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุด หรือเกิดประโยน์สูงสุด
Management = การจัดการ คือกระบวนการจัดการบริหารควบคุมเพื่อให้งานทั้งหมดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่
โพสท์ใน องค์กร | 3 ความเห็น